Paramount Styles Trio (NY), Aran Epochal, Zhasni, Tilikum