Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Veřejná soutěž na provozování kavárny/baru v klubu Vrátnice

T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace vyhlašuje

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozování kavárny/baru v prostoru klubu Vrátnice

Toto poptávkové řízení je realizováno mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a je realizováno postupem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Vyhlašovatel

T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace
Zastoupený: Lenkou Vičarovou, ředitelkou
Sídlo: Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 44740743
DIČ: neplátce DPH
Tel.: +420 571 651 233
E-mail: lenka.vicarova@tka.cz

Kontaktní osoba: Ing. Martin Valášek, tel. 733 610 600, e-mail: tka@tka.cz

II. Předmět veřejné soutěže

Předmětem soutěže je podání nabídky na provozování kavárny/baru na základě smlouvy o podnájmu nebytových prostor o celkové výměře 143,54 m2 a venkovní plochy – předzahrádky o výměře 36,59 m2 v objektu klubu Vrátnice, ul. 1. máje 1000, v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem této soutěže je uzavření smluvního vztahu pro zajištění běžného denního provozu kavárny/baru a dále zajištění občerstvení při kulturních akcích v objektu klubu.

Veřejné soutěže se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby vlastnící živnostenské oprávnění na živnost hostinská činnost.

III. Specifikace nebytových prostor

Předmětem smlouvy o podnájmu budou nově zrekonstruované prostory kavárny o celkové výměře 143,54 m2 a venkovní plochy – předzahrádky o výměře 36,59 m2.

Specifikace místností:

1.01 zádveří 11,98 m2  
1.02 chodba 7,32 m2  
1.03 wc ženy 3,89 m2  
1.04 wc muži 3,98 m2  
1.05 zázemí provozu 19,47 m2  
1.06 sklad 3,53 m2  
1.07 chodba 2 4,60 m2  
1.08 sklad 2 8,02 m2  
1.09 bar + kavárna 75,13 m2  
1.12 wc zaměstnanci 1,57 m2  
1.13 úklidová místnost 1,05 m2 50% - společné prostory s TKA
1.16 koupelna zaměstnanci 3,00 m2  

Kavárna je vybavena starším barovým pultem, který bude součástí podnájmu. Kavárna není vybavena nádobím, kuchyňskými spotřebiči a návštěvnickým mobiliářem (stoly, židle, příp. venkovní slunečníky apod.) Nádobí, kuchyňské spotřebiče, návštěvnický mobiliář a celkové výtvarné pojetí kavárny zajistí podnájemce na vlastní náklady a bude podléhat předchozímu schválení ze strany nájemce. Půdorys místností je uveden v příloze.

K ceně nájmu bude připočten podíl na spotřebovaných energiích vypočtený dle užitné plochy a dle skutečného odběru. Odhadovaná výše záloh na energie činí 15.000 Kč měsíčně. Na vyžádání poskytneme údaje o jednotkových cenách.

IV. Předpokládaná doba podnájmu

Vyhlašovatel uzavře s vybraným uchazečem smlouvu o podnájmu na dobu určitou s dobou trvání jednoho roku s právem automatického opčního prodloužení při řádném plnění smluvních podmínek.

Předpokládané datum převzetí nebytových prostor podnájemcem - provozovatelem:

 • dle dohody v průběhu srpna 2018

Předpokládané datum zahájení provozu kavárny:

 • v období 1. – 6. 9. 2018

V. Požadavky na provoz

Vyhlašovatel uzavře s vybraným uchazečem podnájemní smlouvu, jejíž součástí budou zejména tyto podmínky:  

 • podnájemce na předmětu podnájmu neprovede žádné stavební úpravy ani jakékoliv jiné změny bez předchozího písemného souhlasu nájemce

 • podnájemce bez předchozího písemného souhlasu nájemce není oprávněn přenechat předmět podnájmu či jeho část do dalšího podnájmu

 • podnájemce je povinen umožnit kdykoliv zaměstnancům nájemce, účinkujícím a návštěvníkům kulturních akcí průchod pronajatým prostorem do sálu a ke služebním místnostem

 • podnájemce je povinen kdykoliv umožnit bezplatně užívat hygienická a sociální zařízení

 • podnájemce se bude finančně spolupodílet na provozu elektronického bezpečnostního zajištění objektu

 • podnájemce je oprávněn provádět změny interiéru pouze se svolením nájemce, netýká se drobných úprav jako pověšení plakátu či obrazu, instalace poličky a podobně

 • nájemce je oprávněn v prostorách kavárny umísťovat vlastní propagační materiály i materiály svých partnerů po dohodě tak, aby neomezovaly provoz kavárny

 • podnájemce bere na vědomí, že v prostorách sálu bude nájemce pořádat kulturní akce, jejichž součástí jsou i zvukové zkoušky

 • nájemce si vyhrazuje možnost pořádat část programu, případně doplňkové aktivity (rauty pro účastníky konferencí apod.) po včasném oznámení a dohodě v prostorách kavárny/baru

 • provoz kavárny v interiéru musí být celoroční, výhodou je provoz na venkovní terase

 • pronajímaný vnitřní prostor musí být provozován jako nekuřácký

 • minimální otevírací doba kavárny:

  • po – čt minimálně od 10 do 22 hodin, pá od 10 do 23 hodin, so od 15 do 23 hodin, ne od 15 do 20 hodin

  • ve dnech koncertů a dalších akcí minimálně do 24 hodin nebo dle dohody

  • bez ohledu na výše uvedenou minimálně požadovanou otevírací dobu, má podnájemce právo po dohodě s nájemcem určit si 1 den (ne – st) jako zavírací

 • podnájemce je povinen zabezpečit na vlastní náklady úklid a údržbu pronajatých prostor

 • podnájemce může za zvýhodněných podmínek využívat i prostory klubu pro vlastní produkci akcí

 • pokud podnájemce bude na své akce potřebovat technickou podporu od nájemce, vyjde mu nájemce vstříc a za úplatu mu podporu v předem schváleném rozsahu poskytne

 • plánovaná četnost akcí T klubu – kulturní agentury v sále je cca 3–8 akcí měsíčně. Předpokládáme také akce dalších externích pořadatelů v počtu dle dohody s podnájemcem kavárny  

 • nájemce má právo navýšit cenu podnájmu o inflaci za předchozí rok, a to vždy k 1. dubnu následujícího kalendářního roku

 • za závažné důvody, které opravňují nájemce vypovědět podnájemci smlouvu, se považují, mimo jiné:

  • podnájemce opakovaně nedodržuje stanovenou minimální otevírací dobu

  • podnájemce je v prodlení s placením nájemného a podílu spotřebovaných energií za více než dva měsíce

  • podnájemce se podstatným způsobem odchýlí od koncepce provozování kavárny, kterou předložil v rámci této veřejné soutěže

 • před podpisem smlouvy je podnájemce povinen složit na účet nájemce vratnou kauci ve výši jednoho měsíčního nájmu a stanovené jedné měsíční zálohy na energie  

Uchazeč může do nabídky zahrnout i další informace, např.:

 • náměty na doplnění vzhledu a funkčnosti interiéru a jeho vybavení

 • vedlejší aktivity (hudba, nekavárenský sortiment, propojení s činností klubu), akce pro veřejnost atd.

 • způsob komunikace se zákazníky

 • způsob zajištění obsluhujícího personálu atd.

 • způsob společné propagace FB, weby

VI. Prohlídka nebytových prostor

Prohlídka bude umožněna jen vážným zájemcům, kteří budou souhlasit s poskytnutím kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, mailová adresa a telefon. V případě zájmu je možné se obrátit na kontaktní osobu uvedenou v záhlaví.

VII. Podání nabídek

Účastníci doručí své nabídky jedním z následujících způsobů:

a) poštou na adresu:           

T klub – kulturní agentura
Zemědělská 592
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

b) osobně do kanceláře T klubu – kulturní agentury na adresu:

Zemědělská 592
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 25. 6. 2018, do 12:00 hodin na výše uvedenou adresu. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího převzetí vyhlašovatelem. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, označené „BAR VRÁTNICE – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT“. Obálka obsahující nabídku musí být dále označena úplným názvem a adresou účastníka, na kterou je možné doručovat korespondenci související s touto veřejnou soutěží.

Nabídky, které budou doručeny na shora uvedenou adresu po termínu stanoveném pro podání nabídek, nebudou vyhlašovatelem otevírány a budou zájemci vráceny.

VIII. Hodnocení podaných nabídek a oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky

Vyhlašovatel bude při posuzování nabídek postupovat dle vlastního uvážení, zejména s přihlédnutím k následujícím kritériím:

 • kvalita, atraktivita a proveditelnost podnikatelského záměru (váha 40%)
 • výše navrženého nájemného (váha 30%)
 • zkušenost s dosavadní podnikatelskou činností ve stejném nebo obdobném oboru (váha 15%)
 • další návrhy na nadstandardní služby poskytované zákazníkům a aktivity v prostorách kavárny (váha 15%)

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru ve čtvrtek 28. června 2018.

Uchazeč, který se umístí po osobním pohovoru na 1. místě, bude vyzván k uzavření podnájemní smlouvy v termínu do 16. 7. 2018. Ostatní uchazeči budou ve stejném termínu informováni o nepřijetí nabídky emailem na adresu uvedenou v nabídce. Nebude-li s vítězem uzavřena podnájemní smlouva z důvodu, že vítězný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu s vyhlašovatelem nebo neposkytne vyhlašovateli dostatečnou součinnost, může, ale nemusí být smlouva uzavřena s dalším uchazečem v pořadí. 

Pokud vyhlašovatel neposoudí žádnou z nabídek jako vyhovující, má právo kdykoliv změnit zadání soutěže nebo ji opakovat.

IX. Povinné části předkládané nabídky

Každý uchazeč musí doložit a ve své nabídce uvést minimálně následující skutečnosti:

 1. identifikační údaje včetně telefonního čísla a emailové adresy pro komunikaci ve věcech soutěže
 2. podnikatelský záměr včetně popisu zamýšleného charakteru a atmosféry kavárny/baru (včetně např. odkazů na obdobné podniky), charakteristika sortimentu, otevírací doby atd.
 3. cenovou nabídku na výši nájemného bez spotřebovaných energií v Kč za jeden kalendářní měsíc, minimálně 10.000 Kč
 4. návrh minimální nabídky sortimentu formou ukázkového návrhu nápojového a jídelního lístku
 5. přehled dosavadních zkušeností při výkonu podnikatelské činnosti ve stejném nebo obdobném oboru podnikání
 6. prostou kopii výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
 7. prostou kopii živnostenského oprávnění k příslušnému druhu výkonu podnikatelské činnosti
 8. originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů, ne starší 30 dnů
 9. čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení a že nemá dluh vůči orgánům státní správy

X.  Práva vyhlašovatele

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit či upravovat podmínky této veřejné soutěže a právo soutěž zrušit bez uvedení důvodu. V takovém případě nevzniká uchazeči žádné právo na náhradu nákladů či případné škody.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným navrhovatelem o konečném znění podmínek smlouvy o podnájmu.
 4. Účastníkům nebudou vráceny podané nabídky a vyhlašovatel neposkytne uchazečům úhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 30. května 2018

Lenka Vičarová
ředitelka T klubu – kulturní agentury